חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. אתר זה בכתובת www.cguard.co.il ("האתר") הינה אתר האינטרנט של חברת קומפיוטרגרד טכנולוגיות (1995) בע"מ ("קומפיוטרגרד" או "החברה"). תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והנם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 2. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון שכן הכניסה לאתר ו/או השימוש בו כפופים לתנאים ולתקנון כמפורט להלן, כפי שישונו מעת לעת – אם וככל ישונו ("תנאי השימוש"). הגלישה ו/או השימוש באתר מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים המפורטים להלן ובגלישתך באתר הנך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה. גלישה ו/או שימוש באתר לאחר ביצוע כל שינוי בתנאי השימוש מעיד על הסכמתך לתנאים המתוקנים. לפיכך הנך מתבקש לעיין בהן בקפידה ולשוב ולהתעדכן בשינויים שיבוצעו בהם מעת לעת (אם וככל שיבוצעו). באם אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש ו/או לאמור לעיל, הנך נדרש שלא להיכנס לאתר ו/או לבצע באתר פעילות ו/או שימוש כלשהו.
 3. התוכן באתר מוצג לצורך אינפורמציה בלבד ואין בו כדי לחייב את החברה. התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד. בהיעדר קבלת אישורה בכתב ומראש של החברה אין המשתמש רשאי להסתמך על תכנים, מידע או כל נתון אחר הכלול בו לצורך שימוש רשמי או מסחרי כלשהוא.
 4. השימוש באתר ובשירותיו הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש והוא יישא בסיכון הנובע מכך. האתר והשירותים והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וכפי שהם זמינים (AS AVAILABLE) מבלי שניתנת כל אחריות מסוג כלשהו, מפורשת, משתמעת או אחרת.תתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות של מידע המוצג באתר והחברה איננה אחראית בגינם ולא תישא בכל אחריות בעניין.
 5. החברה מבהירה במפורש כי האמור באתר אינו מהווה מצג או נטילת אחריות כלשהי מצידה והיא אינה אחראית ומתנערת מכל מצג, מפורש או משתמע, לרבות, בין היתר, בקשר להתאמה למטרה ספציפית של כל מוצר או שירות או בנוגע לעניין כלשהו הקשור לאיכות, הלימות, האמיתות, מידת הדיוק, האמינות, ההתאמה, השלמות, הרציפות, לוח הזמנים או העיתוי המתאים – וזאת בין אם  ביחס למוצר, שירות, או תוכנה כלשהם ובין אם ביחס לתכנים שבאתר, לרבות כל אינפורמציה, מידע, הסבר, תוכן, טקסט, גרפיקה, קישוריות, דעה, אמרה, קביעה או התכתבות. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לנזקים מהתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו או מתוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר. המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קומפיוטרגרד ו/או מי מטעמה  בגין התכנים ו/או תכונות של השירותים  באתר, מאפייניהם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש.
 6. המשתמש מתחייב שלא להעביר לאתר או לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים ו/או המשתמשים בו.
 7. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים של צדדים שלישיים. כמו כן האתר עשוי להכיל תכנים המהווים פרסומות, "באנרים" ומידע מסחרי מטעמם של מפרסמים שונים שאינם החברה ("פרסומות"). הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר, ככל שקיימים, נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין לראות בכך עידוד או המלצה כלשהי של החברה בעניין התכנים או השירותים הניתנים על ידי אחרים או באמצעות אתרים או פרסומות של צדדים שלישיים, כאמור. החברה אינה אחראית לתוכנם של אתרים או פרסומות אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. החברה אינה בודקת, שולטת או מפקחת על התכנים, המידע והשירותים המופיעים ו/או הניתנים באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ו/או בפרסומות כאמור ואינה נותנת כל מצג, אחריות בעניינם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באותו אתר אמין, מהימן, מלא או מעודכן. אין לפרש את הצגתם או הימצאותם של קישורים,  פרסומת או באנרים באתר כניסיון לקידום או כהמלצה כלשהי של החברה לרכישת מוצרים או שירותים המפורסמים בהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על פרסומות או על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
 8. בדומה לנהוג באתרים רבים אחרים, במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר עשוי להישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות וכן על מנת לאפשר לאתר לאחזר את פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר.
 9. החברה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו/או מתן שירות לו.
 10.  כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר (למעט אלה שאין מקורם בחברה ו/או מי מטעמה) לרבות מידע ו/או ידע מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות הפצה, תוכנה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה. המשתמש מתחייב שלא להציג או לעשות שימוש בשם החברה או בלוגו או סימן מסחרי של החברה מבלי לקבל את הסכמתה בכתב ומראש. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר של החברה ו/או מוצריה באתר הינם קניינה של החברה. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה.
 11. בכוונת קומפיוטרגרד כי האתר ושירותיו יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן החברה עשויה להפסיק מיוזמתה את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. החברה אינה יכולה להבטיח כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש עקב כך ולא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 12.  כמו כן החברה רשאית להוריד את האתר או להפסיק את פעילותו ו/או כל חלק ממנו לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו ו/או למחוק ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו והתכנים, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בעניין.
 13.  החברה רשאית לעצור או למנוע  את השימוש של משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שינוי באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר, לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר, קובץ, מאגר מידע, מסד נתונים ו/או תוכן אחר המפורסם ו/או הנשמר  באתר, לעצבו מחדש להחליפו או למחקו, בכל עת, מכל סיבה, ללא כל צורך להודיעך על כך למשתמשים וללא כל אחריות מצדה. החברה גם שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש ותקנון זה מזמן לזמן ואלו יחייבו מעת פרסומם באתר.
 15. תנאי שימוש אלה יתווספו לכל הוראות, תקנון, תנאי עסקה או תנאי שימוש אחרים המצויים ו/או שיהיו מצויים באתר.
 16. על התקנון ותנאי השימוש ו/או על כל ענין אחר הנובע ו/או הקשור לאתר ו/או לשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. העושה שימוש באתר מסכים מראש כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו, לרבות בקשר לתקנון ותנאי השימוש, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי והייחודי.
 17. במסמך זה משמעות המונחים הבאים תהיה כאמור במפורט בצידם:
  "תוכן/ תכנים" כולל אינפורמציה או מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (icon), וכיו"ב וכן תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים או משתמשי האתר.

  "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר וגולש ו/או עושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.